Sông Thơ nhìn từ sông Cái

Có một khách của Sông Thơ gửi ảnh chụp từ cano vào. Sông Thơ tuyệt quá phải không các bạn!
=====================================================
Nhà Hàng Sông Thơ

Tin tức